Yhdistyksen säännöt

Vesilahden Kokoomus ry:n säännöt:

 

I LUKU

NIMI JA TARKOITUS

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Vesilahden Kokoomus ry.

Yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen Kokoomus r.p:een ja Pirkanmaan Kokoomus ry:een, joista edellistä näissä säännöissä sanotaan puolueeksi ja jälkimmäistä piiriksi.

Yhdistyksen kotipaikka on Vesilahden kunta.

2 § TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Kansallinen Kokoomus r.p:n omaksumien, seuraaville pääpe­riaatteille rakentuvien pyrkimysten toteuttamiseksi:

 • Suomen itsenäisyyden turvaaminen ja kansojen välisen ymmärryksen lisääminen kansainvälistä oikeudenmukaisuutta sekä väkivallatonta vuorovaikutusta edistämällä;
 • isänmaahan kohdistuvan kiintymyksen ylläpitäminen ja vahvistaminen;
 • yksilökeskeisyyteen perustuvan, ihmisen aineellisesti ja sosiaalisesti turvattuun elämään tähtäävän sekä jokaisen ihmisen henkisen kasvun ja persoonallisuuden laajentamisen oikeutta kunnioittavan yhteiskunnallisen vakaumuksen edis­täminen;
 • yksilöllisen mielipiteenilmaisun vapauteen, kansalaisten tasavertaiseen osallistumisoikeuteen, kansalaisten perusturvallisuuden takaamiseen ja yhteiskunnalliseen moniarvoisuuteen ja suvait­sevaisuuteen perustuvan kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestelmän kehittäminen;
 • edellytysten luominen sellaiselle markkinatalouteen perustuvalle taloudelliselle toiminnalle, joka edistää sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia sekä ekologisesti kestävää kehitystä maa­ilmassa.

3 § TOIMINNAN LAATU

Pyrkimystensä toteuttamiseksi yhdistys:

 1. valmistelee ja hoitaa valtiollista, kunnallista ja muuta vaalitoimintaa;
 2. harjoittaa jäsenistönsä keskuudessa ja sen ulkopuolella yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää tiedotustyötä ja julkaisutoimintaa, suorittaa jäsenhankintaa sekä järjestää kokouksia, kursseja, neuvottelutilaisuuksia ja juhlia;
 3. järjestää teematoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys:

 1. kantaa jäseniltään jäsenmaksuja, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, sekä
 2. harjoittaa seuraavaa taloudellista toimintaa:
  • omistaa, hallitsee ja vuokraa kiinteistöjä sekä osakkeita;
  • järjestää keräyksiä ja arpajaisia;
  • harjoittaa koulutus- ja kustannustoimintaa;
  • harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tavaroiden ja palvelujen myynti- ja vuok­raustoimintaa;
  • harjoittaa ravitsemus- ja majoitusliiketoimintaa.

II LUKU

JÄSENET JA PÄÄTÖSVALTA

4 § JÄSENET

Varsinaiset jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä viisitoista (15) vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväk­syy yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan sekä puolueen yleiset periaatteet ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi.

Yhdistyksen jäsen tai jäseneksi pyrkivä ei saa kuulua muuhun puoluee­seen eikä varsinaisena jäsenenä muuhun Kansallinen Kokoomus r.p:n jäsenyhdistykseen.

Kunniapuheenjohtaja ja -jäsenet

Kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen toiminnassa erityisesti ansioi­tuneen jäsenen. Yhdistyksellä voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja kerrallaan.

Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen toiminnassa ansioituneen jäsenen.

Kannattajajäsenet

Kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä rekisteröidyn yhdistyksen tai luonnollisen henkilön.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jos varsinainen jäsen, kunniajäsen, kunniapuheenjohtaja tai kannattajajäsen päättää erota yhdistyk­sestä, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava yh­distyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Eroavan jäsenen on suoritettava kaikki ne taloudelliset velvoitukset jotka sille sinä kalenterivuotena kuuluvat, jona eroaminen tapahtuu.

Jos varsinainen jäsen ei suorita jäsenmaksuaan taikka on muuten jättänyt toteuttamatta ne velvoi­tukset, joihin hän yhdistykseen liittyessään on sitoutunut, tai jos hän on toiminut yhdistystä vahin­goittavalla tavalla, on hallituksella oikeus erottaa hänet.

Erottamispäätöksestä jäsenellä on oikeus valittaa yhdistyksen kokoukselle jättämällä kirjallinen valitus hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan. Jos yhdistyksen kokous kuultuaan hallitusta ja erotettua jäsentä sekä hankittuaan muut tarpeellisiksi katsomansa selvitykset hyväksyy vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä erottamispää­töksen, se tulee voimaan heti.

6 § JÄSENMAKSUT

Jokainen varsinainen jäsen ja kannattajajäsen suorittaa puolueelle ja yhdistykselle jäsenmaksuna sen määrän, jonka yhdistyksen syyskokous yhdistyksen osalta ja puoluevaltuusto puolueen osalta seuraavaa kalenterivuotta varten vahvistaa.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksua yhdistykselle. Yhdistys on kuitenkin velvollinen maksamaan puolueelle jäsenmaksun heidänkin osaltaan.

7 § PÄÄTÖSVALTA

Ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.

Toimeenpanovalta on hallituksella.

III LUKU

YHDISTYKSEN KOKOUS

8 § KOKOUSTEN AJANKOHTA

Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen on pidettävä joka vuosi kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous maaliskuun ja syysko­kous marraskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten hallitukselta pyytää.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on pidettävä viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun kokousta on asianmukaisesti pyydetty.

9 § KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokousten tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus. Kokouskutsu on julkaistava yh­distyksen toiminta-alueella ilmestyvässä sanoma- tai paikallislehdessä tai lähetettävä postitse tai tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen yhdistyksen jäsenille vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenen ilmoittamaan yhteystietoon.

10 § PÄÄTÖKSENTEKO KOKOUKSESSA

Päätökset tehdään asiakysymyksissä ehdottomalla ääntenenemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

Päätökset tehdään vaaleissa ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Mikäli ensimmäisellä äänestyskier­roksella riittävä määrä ehdokkaista ei saa tarvittavaa ääntenenemmistöä, seuraavalle äänestyskier­rokselle pääsee äänijärjestyksessä enintään kaksinkertainen määrä ehdokkaita valitsematta olevien määrään nähden. Vaalissa on äänestettävä niin monta ehdokasta kuin on valittavia. Äänten men­nessä tasan ratkaisee arpa. Vaalit on suorit­ettava suljetuin lipuin, milloin vähintään kaksi (2) ääni­valtaista osanottajaa sitä pyytää.

Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on vain jäsenmaksunsa maksaneella yhdistyksen jäsenellä.

11 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN ASIAT

Kevätkokous

Kevätkokouksessa

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat;
 • todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 • vahvistetaan kokouksen työjär­jestys;
 • käsitellään hallituksen vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta;
 • käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös;
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille,
 • käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot;
 • valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat kunnallisjärjestön kokouksiin, piirikokouksiin, puoluekokoukseen sekä muihin kokouksiin, joihin yhdistyksellä on oikeus nimetä edustajansa;
 • käsitellään selonteko puolueen paikallisen kunnanvaltuustoryhmän toiminnasta edellisen kevätkokouksen jälkeiseltä ajalta, ellei sitä anneta kunnallisjärjestön kokouksessa, sekä selos­tus poliittisesta tilanteesta.

Syyskokous

Syyskokouksessa

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat;
 • todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 • vahvistetaan kokouksen työjärjestys;
 • käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma;
 • päätetään toiminnantarkastajien tai tilintarkastajan palkkioista;
 • määrätään varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen suuruus ja käsitellään seuraa­van vuoden talousarvio;
 • valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa tai tilintarkastaja sekä näille varatoiminnantarkastajat tai varatilintarkastaja;
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja;
 • valitaan hallituksen muut jäsenet;
 • käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot;
 • kuullaan poliittinen tilannekatsaus.

Ylimääräinen kokous

Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään asiat, jotka kokouskutsussa on mainittu, sekä hallituksen esittämät kysymykset, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei tarvitse mainita kokouskutsussa.

IV

LUKU HALLITUS

12 § HALLITUKSEN JÄSENET

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sih­teeri ja taloudenhoitaja sekä kahdesta kuuteen (2 - 6) muuta jäsentä.

Syyskokous voi vahvistaa valituille hallituksen jäsenille työnjaon. Työnjaosta päättäminen voidaan myös jättää hallituksen tehtäväksi.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus voi asettaa neuvottelukuntia ja toimikuntia määräajaksi tai erityistä tehtävää varten.

13 § HALLITUKSEN KOKOUKSET

Hallitus on kutsuttava koolle, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

14 § HALLITUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Kokouskutsu on lähetettävä postitse tai tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä käyt­täen hallituksen jäsenille vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta. Kiireellisiä poliittisia kysy­myksiä käsittelemään voidaan hallitus kutsua koolle ilman määräaikaa.

Kokouskutsu lähetetään jäsenen ilmoittamaan yhteystietoon.

Hallituksen kokous voidaan pitää myös tietoliikenneyhteyttä käyttäen.

15 § PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla puheenjohtaja tai varapu­heenjohtaja mukaan luettuna.

16 § ALOITEOIKEUS

Oikeus aloitteiden tekemiseen hallituksen kokoukselle on yhdistyksen jäsenillä, kunnallisjärjestön hallituksella, piirihallituksella ja puoluehallituksella.

17 § PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUS

Hallitus voi myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden muillekin henkilöille.

18 § PÄÄTÖKSENTEKO

Päätökset tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

19 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä nämä säännöt muuten edellyttävät:

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa puoluehallituksen ja piirihallituksen ohjeiden sekä yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti sekä tehdä aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi;
 2. valvoa sääntöjen sekä yhdistyksen kokousten päätösten noudattamista;
 3. valmistella yhdistyksen kokousten käsiteltäväksi tulevat asiat ja kutsua kokoukset koolle;
 4. valmistella ja ohjata valtiollista, kunnallista ja muuta vaalitoimintaa puoluehallituksen ja piirihal­lituksen ohjeiden mukaisesti;
 5. päättää varojen hankinnasta ja vastata omaisuuden hoidosta;
 6. huolehtia jäsenhankinnasta sekä hyväksyä uudet jäsenet;
 7. järjestää kokouksia, kursseja, juhla-, koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia yhdistyksen toiminta-alueella;
 8. valvoa ja ohjata teematoimintaa;
 9. pitää jäsenluetteloa ja valvoa jäsenmaksujen maksamista sekä antaa pyydettäessä tietoja yhdistyksen jäsenluettelosta puolueelle, piirille ja kunnallisjärjestölle;
 10. pitää yhteyttä paikkakunnalla toimiviin muihin puolueen jäsenyhdistyksiin sekä kokoomuslai­siin luottamushenkilöihin;
 11. huolehtia siitä, että yhdistyksen toiminta ulottuu sen toiminta-alueen kaikkiin osiin;
 12. valita tarvittavat toimihenkilöt ja edustajat niihin elimiin, joihin hallituksella on oikeus valita edustajat.

20 § NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yh­dessä.

21 § TOIMINTA- JA TILIVUOSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Hallituksen on jätettävä tilit toiminnantarkastajille tai tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta ja ne on palautettava hallitukselle kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Taloudenhoitajan tulee olla läsnä tilintarkastuksessa.

22 § LUOTTAMUS- JA TOIMIHENKILÖT

Luottamus- ja toimihenkilöiksi voidaan valita vain puolueen jäsenyhdistysten jäseniä.

Puheenjohtaja

Puheenjohtajan tehtävänä on:

 1. kutsua koolle hallituksen kokoukset ja johtaa niissä puhetta;
 2. valvoa, että yhdistyksen toimintaa johdetaan sääntöjen ja puolueohjelmien mukaisesti sekä puolueen, piirin ja kunnallisjärjestön johdon ohjeiden ja yhdistyksen päätösten mukaisesti;
 3. tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen toiminnan vilkastuttamiseksi ja toiminnassa ilmenneiden epäkohtien poistamiseksi;
 4. pitää yhteyttä piirin toiminnanjohtajaan ja neuvotella hänen kanssaan yhdistyksen toiminnasta;
 5. valvoa, että toimihenkilöt sekä neuvottelu- ja toimikunnat täyttävät tehtävänsä;
 6. pitää yhteyttä paikkakunnalla toimiviin puolueen ulkopuolisiin yhteisöihin.

Sihteeri

Sihteerin tehtävänä on:

 1. yhteistoiminnassa puheenjohtajan kanssa valmistella hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat;
 2. panna täytäntöön hallituksen päätökset sekä sen ohjeiden mukaan yhdistyksen kokousten päätökset;
 3. pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa;
 4. pitää toimintatilastoa;
 5. laatia ehdotukset yhdistyksen toimintakertomukseksi sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitel­maksi;
 6. tehdä määräaikaisaikaisilmoitukset sekä laatia tilastot kunnallisjärjestölle, piirille ja puolu­eelle;
 7. hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja laatia tarvittavat asiakirjat;
 8. vastata yhdistyksen rekisteriasioiden, arkiston ja hallituksen toimeksiannosta jäsenrekisterin hoidosta;
 9. toimittaa tiedotusvälineille tietoja yhdistyksen toiminnasta;
 10. pitää luetteloa yhteisöjen ja henkilöiden merkkipäivistä.

Sihteerin tehtävät voidaan antaa yhdistyksessä vahvistettua työnjakoa noudattaen useammalle hen­kilölle.

Taloudenhoitaja

Taloudenhoitajan tehtävänä on:

 1. periä jäsenmaksut ja ilmoittaa hallitukselle kaksi kertaa vuodessa jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten määrä ennen yhdistyksen varsinaisia kokouksia;
 2. huolehtia yhdistyksen muiden saatavien perimisestä;
 3. tallettaa yhdistyksen varat ja hoitaa muuta omaisuutta;
 4. suorittaa maksut;
 5. huolehtia varojen hankkimista koskevien suunnitelmien toteuttamisesta;
 6. vastata yhdistyksen kirjanpidon hoidosta, tilinpäätöksen laadinnasta sekä sen esittämisestä halli­tukselle;
 7. laatia ehdotus seuraavan vuoden talousarvioksi hallituksen käsittelyä varten.

V LUKU

VAALIT JA POLIITTINEN TOIMINTA

23 § VALTIOLLISET VAALIT

Ehdokkaiden asettelussa valtiollisten vaalien jäsenäänestykseen noudatetaan puolueen ja piirin sääntöjä sekä puolueen jäsenäänestyssääntöä.

24 § KUNNALLISVAALIT

Jos kunnassa on kunnallisjärjestö, päättää varsinainen tai ylimääräinen kunnallisjärjestön kokous kuultuaan piirihallitusta, kunnallisvaalien vaaliliitoista, nimeää kokoomuslaiset ehdokkaat sekä päättää ehdokaslistojen kokoonpanosta, sijoitusjärjestyksestä ja muista vaaleihin liittyvistä tär­keimmistä kysymyksistä puoluekokouksen tai puoluevaltuuston antamien suuntaviivojen mukai­sesti.

Jos sen sijaan kunnassa on useampia puolueen paikallisyhdistyksiä eikä kunnallisjärjestöä, tekee se paikallisyhdistys, minkä puolue on ilmoittanut edustavan puolueen jäseniä kunnassa, edellä maini­tut päätökset kuultuaan ensin muita paikallisyhdistyksiä ja piirihallitusta.

Jos kunnassa on vain yksi puolueen paikallisyhdistys, tekee sen kokous edellä mainitut päätökset kuultuaan ensin piirihallitusta.

25 § YHDISTYS JA VALTUUSTORYHMÄ

Yhdistys tekee valtuustoryhmälle ehdotukset kunnallisiin luottamustehtäviin valittavista.

Valtuustoryhmän ja yhdistyksen neuvottelevana yhteistyöelimenä toimivat molempien puheenjoh­tajat ja varapuheenjohtajat. Yhteistyöelin valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Yhteistyöelimen on:

 • laadittava valtuustokautta varten toimintasuunnitelmaehdotus, joka käsitellään valtuustoryh­män vaalivuonna pidettävää järjestäytymiskokousta seuraavassa kokouksessa yhdessä yhdistyk­sen hallituksen kanssa;
 • järjestettävä muista keskeisistä kunnallispoliittisista kysymyksistä yhdistyksen ja valtuustoryh­män yhteisiä neuvottelutilaisuuksia;
 • valmisteltava yhdistyksen valtuustoryhmälle ja valtuustoryhmän yhdistykselle käsiteltäväksi esittämät asiat.

Valtuustoryhmä toimittaa vuosittain helmikuun loppuun mennessä yhdistykselle kirjallisen selvi­tyksen edellisen vuoden toiminnastaan.

Valtuustoryhmän jäsenet ovat velvollisia osallistumaan yhdistyksen kokouksiin ja raportoimaan kunnallispolitiikan tapahtumista.

Yhdistys tekee kunnallispoliittisen ohjelman seuraavaa valtuustokautta varten yhteistyössä val­tuustoryhmän kanssa ja hyväksyy sen kunnallisvaalivuonna.

Jos kunnassa on kunnallisjärjestö, hoitaa se yhdistykselle tässä pykälässä määrätyt tehtävät.

VI

LUKU SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

26 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Näiden sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen voidaan ottaa käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, jos siitä on kokouskutsussa mainittu. Päätöksen tekemiseksi vaaditaan vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä. Sääntöjen muutokselle on saatava puolue­hallituksen hyväksyminen.

Yhdistyksen purkautuessa on sen jäljelle jääneet varat luovutettava piirille käytettäväksi puolueen tarkoituspe­rien toteuttamiseen paikkakunnalla.

(Hyväksytty yhdistyskokouksessa 15.11.2013)